Преглед на поднесни пријави за мобинг и вознемирување на работно место
Анонимна листа на пристигнати пријави за мобинг и вознемирување на работно место

Иницијали на подносител 
Подносител вработен во 
Иницијали на вознемирувач 
Вознемирувач вработен во 
Датум на пријава 
Проследено од МТСП 
xv
xv
L.GJU.MCSR Skopje. 1/31/2020
Љ.ГЈУ МЦСР СкопјеС.ИЈУМЦСР Скопје директор во период 06.2017- 06.20181/30/2020