Преглед на поднесни пријави за мобинг и вознемирување на работно место
Анонимна листа на пристигнати пријави за мобинг и вознемирување на работно место

Иницијали на подносител 
Подносител вработен во 
Иницијали на вознемирувач 
Вознемирувач вработен во 
Датум на пријава 
Проследено од МТСП 
xv
xv
В.КОНЕ КОНТАКТ ДООЕЛ -СкопјеХ.ХОНЕ КОНТАКТ ДООЕЛ- Скопје4/30/2020
Б.ДМастербет ДООЕЛ СкопјеБ.НМастербет ДООЕЛ Скопје, АК Неготино4/24/2020
O.SMedicinska sestraO.ZOddelenska na 3to masko.4/17/2020
S.DskopjeS.D 2000025768814284/12/2020
S.Ddalipimilaim98@gmail.com S.Dskopje4/12/2020
В.ЦЈавна здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерствоВ.ЈЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство4/10/2020
П.ТФЗОРСМК.ПФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РСМ ПС ПРИЛЕП4/3/2020
Б.ЦСИЗ МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ-АМЕРИТЛ.АСИЗ МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ-АМЕРИТ3/3/2020
L.GJU.MCSR Skopje. 1/31/2020
Љ.ГЈУ МЦСР СкопјеС.ИЈУМЦСР Скопје директор во период 06.2017- 06.20181/30/2020