Преглед на поднесни пријави за мобинг и вознемирување на работно место
Анонимна листа на пристигнати пријави за мобинг и вознемирување на работно место

Иницијали на подносител 
Подносител вработен во 
Иницијали на вознемирувач 
Вознемирувач вработен во 
Датум на пријава 
Проследено од МТСП 
xv
xv
П.ТФЗОРСМК.ПФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РСМ ПС ПРИЛЕП4/3/2020
Б.ЦСИЗ МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ-АМЕРИТЛ.АСИЗ МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ-АМЕРИТ3/3/2020
L.GJU.MCSR Skopje. 1/31/2020
Љ.ГЈУ МЦСР СкопјеС.ИЈУМЦСР Скопје директор во период 06.2017- 06.20181/30/2020